Liên hệ: 

PHÒNG ĐẦU TƯ & KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÁT LỢI - PHAT LOI GROUP

Điện thoại: 0702.09.19.29 - Email: buitien79.phatloigroup@gmail.com